algemene voorwaarden

Stuart Carcare 

 

 

lees eerst ! bovag algemene voorwaarden deze is leidend.

 

 

 

 

OVEREENKOMST WASPAS

Carwash center elst / Stuart Carcare

Artikel 1: Waspas

Een Waspas is een saldokaart van Carwash Center Elst waaraan een vooruit door de klant betaald en toegewezen saldo gekoppeld is.

Artikel 2: Waspas verkrijgen

Een Waspas verkrijgen bij Carwash Center Elst kan op de volgende manieren:

1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.carwashcenterelst.nl); of

2. Op verzoek op locatie bij Carwash Center Elst.

Artikel 3: Carwash Center Elst Waspas

a. De Carwash Center Elst Waspas blijft te allen tijde eigendom van Carwash Center Elst.

b. Overdraagbaarheid: Het is een ieder toegestaan gebruik te maken van de Carwash Center Elst Waspas.

c. De pashouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Carwash Center Elst Waspas en staat er voor in dat overige gebruikers van zijn/haar Carwash Center Elst Waspas deze algemene voorwaarden en de huisregels van Carwash Center Elst naleven.

d. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Carwash Center Elst Waspas dient de pashouder dit te melden bij Carwash Center Elst , waarna Carwash Center Elst Waspas geblokkeerd wordt voor toegang tot Carwash Center Elst.  De pashouder krijgt op dat moment een nieuwe Carwash Center Elst Waspas tot zijn/haar beschikking. De pashouder is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van de Waspas tussen het moment van verlies en de gedane melding bij Carwash Center Elst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige Carwash Center Elst Waspas kan een pashouder gebruik maken van de faciliteiten van Carwash Center Elst .

f. In het geval van speciale acties kan Carwash Center Elst aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 4: Openingstijden

a. Carwash Center Elst is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties en urgente gevallen.

b. Carwash Center Elst is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) Carwash Center Elst tijdelijk of blijvend te wijzigen.

c. Carwash Center Elst is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

d. In geen van bovengenoemde gevallen heeft de pashouder per definitie recht op enige vorm van compensatie.

 

 

Artikel 5: Opwaarderen van saldo en betaling

a. Een Waspas is een vrijblijvende saldopas welke in gebruik genomen wordt na een initiële opwaardering van het saldo

b. Stortingen ten bate van de Waspas geschieden per € 30,- of een veelvoud daarvan. Het is niet mogelijk stortingen te verrichten ter grootte van het verschil tussen het op dat moment resterend saldo en de gewenste dienst en/of het gewenste wasprogramma.

c. Stortingen kunnen worden verricht op een van de volgende manieren:

1. Per contant of per Pinbetaling op locatie; of

2. Digitaal via de website van Carwash Center Elst (www.carwashcenterelst.nl).

d. Indien de pashouder geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruiken van mogelijkheden en faciliteiten welke aan worden geboden door Carwash Center Elst is geheel voor eigen risico van de pashouder, met uitzondering van datgene zoals vermeld in de algemene voorwaarden bij de inrit van de locatie.

b. Carwash Center Elst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de pashouder.

c. Carwash Center Elst behoudt zich te allen tijde het recht voertuigen te weigeren vanwege het niet voldoen aan de richtlijnen en vereisten.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Carwash Center Elst dient de pashouder zich in eerste instantie te wenden tot de op dat moment behandelende medewerker en/of de aanwezige verantwoordelijke en in tweede instantie tot Carwash Center Elst, zoals beschreven op de website (www.carwashcenterelst.nl).

Artikel 8: Persoonsgegevens

a. Carwash Center Elst verwerkt de persoonsgegevens van de pashouder binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Carwash Center Elst verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en/of voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Carwash Center Elst.

c. De pashouder, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Carwash Center Elst aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de pashouder en Carwash Center Elst zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 10: Tot slot

a. Deze Algemene Voorwaarden van een Carwash Center Elst Waspas zijn terug te vinden op www.carwashcenterelst.nl en op te vragen bij de balie van Stuart Car Care vestiging.

b. Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Carwash Center Elst en de pashouder.

  • Home
  • algemene voorwaarden