algemene voorwaarden

Stuart Carcare / Carwash Center Elst 

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten van Carwash Center Elst Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien deze door Carwash Center Elst schriftelijk zijn bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Carwash Center Elst: onderneming die zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging

van motorvoertuigen.

- Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van Carwash Center Elst.

Artikel 1

Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie van Carwash Center Elst te informeren over het juiste gebruik ervan.

Artikel 2

Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Carwash Center Elst mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3

Geschiktheid van het voertuig: bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie van Carwash Center Elst als het voldoet aan de volgende eisen:

- het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Carwash Center Elst is aangegeven dat de autowasinstallatie geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.

- de bij de ingang van de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte) mogen niet worden overschreden.

- het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een

- Eventuele schade aan autoruiten moeten vooraf aangegeven worden, bij medewerker van Carwash Center Elst, onder schade verstaan wij, breuken, krassen, en sterren gevolg schade hiervan door invloed van tempratuur wisselingen van warm naar koud en of druk zijn op eigen risico.

medewerker Carwash Center Elst om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Carwash Center Elst te melden.

Artikel 4

Wasresultaat

Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer,vogelpoep, krassen en extreme vervuiling etc. worden verwijderd.

Artikel 5

Klachten

In geval van een klacht of indien het was resultaat niet is zoals cliënt (gezien Artikel 4) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Carwash Center Elst  aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het was resultaat door Carwash Center Elst gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door Carwash Center Elst te kiezen programma.

Artikel 6

Schade

Carwash Center Elst is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was) middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Carwash Center Elst of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is Carwash Center Elst niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Carwash Center Elst honoreert bij vermeende aansprakelijkheid geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Carwash Center Elst.

 

Indien cliënt van mening is dat Carwash Center Elst  aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot Carwash Center Elst te hebben gericht) -desgewenst- tot het secretariaat van BOVAG autowasbedrijven wenden (p/a Postbus 1100, 3980 DC Bunnik), met het verzoek om een lijst te overleggen met schade-experts die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van Carwash Center Elst . Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er - wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van Carwash Center Elst te vragen.

Artikel 7

Weigeren van klanten

Carwash Center Elst kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulierschade) worden door Carwash Center Elst verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Aan de hand van deze verwerking kan Carwash Center Elst: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij Carwash Center Elst aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Elst, april 2017

 

OVEREENKOMST WASPAS

Carwash center elst / Stuart Carcare

Artikel 1: Waspas

Een Waspas is een saldokaart van Carwash Center Elst waaraan een vooruit door de klant betaald en toegewezen saldo gekoppeld is.

Artikel 2: Waspas verkrijgen

Een Waspas verkrijgen bij Carwash Center Elst kan op de volgende manieren:

1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.carwashcenterelst.nl); of

2. Op verzoek op locatie bij Carwash Center Elst.

Artikel 3: Carwash Center Elst Waspas

a. De Carwash Center Elst Waspas blijft te allen tijde eigendom van Carwash Center Elst.

b. Overdraagbaarheid: Het is een ieder toegestaan gebruik te maken van de Carwash Center Elst Waspas.

c. De pashouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Carwash Center Elst Waspas en staat er voor in dat overige gebruikers van zijn/haar Carwash Center Elst Waspas deze algemene voorwaarden en de huisregels van Carwash Center Elst naleven.

d. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Carwash Center Elst Waspas dient de pashouder dit te melden bij Carwash Center Elst , waarna Carwash Center Elst Waspas geblokkeerd wordt voor toegang tot Carwash Center Elst.  De pashouder krijgt op dat moment een nieuwe Carwash Center Elst Waspas tot zijn/haar beschikking. De pashouder is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van de Waspas tussen het moment van verlies en de gedane melding bij Carwash Center Elst.

e. Uitsluitend op vertoon van een geldige Carwash Center Elst Waspas kan een pashouder gebruik maken van de faciliteiten van Carwash Center Elst .

f. In het geval van speciale acties kan Carwash Center Elst aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 4: Openingstijden

a. Carwash Center Elst is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties en urgente gevallen.

b. Carwash Center Elst is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) Carwash Center Elst tijdelijk of blijvend te wijzigen.

c. Carwash Center Elst is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

d. In geen van bovengenoemde gevallen heeft de pashouder per definitie recht op enige vorm van compensatie.

 

 

Artikel 5: Opwaarderen van saldo en betaling

a. Een Waspas is een vrijblijvende saldopas welke in gebruik genomen wordt na een initiële opwaardering van het saldo

b. Stortingen ten bate van de Waspas geschieden per € 30,- of een veelvoud daarvan. Het is niet mogelijk stortingen te verrichten ter grootte van het verschil tussen het op dat moment resterend saldo en de gewenste dienst en/of het gewenste wasprogramma.

c. Stortingen kunnen worden verricht op een van de volgende manieren:

1. Per contant of per Pinbetaling op locatie; of

2. Digitaal via de website van Carwash Center Elst (www.carwashcenterelst.nl).

d. Indien de pashouder geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruiken van mogelijkheden en faciliteiten welke aan worden geboden door Carwash Center Elst is geheel voor eigen risico van de pashouder, met uitzondering van datgene zoals vermeld in de algemene voorwaarden bij de inrit van de locatie.

b. Carwash Center Elst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de pashouder.

c. Carwash Center Elst behoudt zich te allen tijde het recht voertuigen te weigeren vanwege het niet voldoen aan de richtlijnen en vereisten.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Carwash Center Elst dient de pashouder zich in eerste instantie te wenden tot de op dat moment behandelende medewerker en/of de aanwezige verantwoordelijke en in tweede instantie tot Carwash Center Elst, zoals beschreven op de website (www.carwashcenterelst.nl).

Artikel 8: Persoonsgegevens

a. Carwash Center Elst verwerkt de persoonsgegevens van de pashouder binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Carwash Center Elst verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en/of voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Carwash Center Elst.

c. De pashouder, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Carwash Center Elst aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de pashouder en Carwash Center Elst zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 10: Tot slot

a. Deze Algemene Voorwaarden van een Carwash Center Elst Waspas zijn terug te vinden op www.carwashcenterelst.nl en op te vragen bij de balie van Stuart Car Care vestiging.

b. Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Carwash Center Elst en de pashouder.

  • Home
  • algemene voorwaarden